Low Protein tomato sauce passata for pasta (PKU)

Low Protein tomato sauce passata for pasta (PKU)